غذای کمکی نی نی

چگونه و از چه زمانی غذای کمکی را شروع کنیم؟

بهترین زمان برای شروع غذای کمکی

دبیلیو اچ او شروع غذای کمکی را در اواخر شش ماهگی پیشنهاد میشود که از روزی یک وعده آغاز شود و تا اواخر دوازده ماهگی به روزی چهار وعده برسد زیرا از شش ماهگی به بعد اغلب شیر مادر با وجود لازم بودن کافی نیست برای نوزاد و اگر غذای کمکی به همراه شیر داده نشود کودک دچار سوۀ تغذیه میشود ادامه مطلب